• Be ready for tomorrow. Start your WOW today.

 • broken image

  'Jean-Paul is een echte klanten man.'

  Ellen Westdorp, Lead Resources, Opleiden, Kennis en Kwaliteit bij Rabobank Groep

  broken image

  'Jean-Paul is een frisdenker die ons snapt.'

  Boris Pepping, ondernemer in advocatuur bij VDT Advocaten

  broken image

  'Samenwerken met Jean-Paul heeft ons wakker geschud'.

  Ralph van den Dungen, directeur FL!NK Accountants & Fiscalisten

 • Bruis jij van de goede ideeën? Zie je regelmatig kansen voorbij komen? Wil je de klantreis verbeteren? Of heeft je team een klantboost nodig? Alleen gooit de waan van de dag roet in het eten en ontbreekt het jou aan tijd, daadkracht, inspiratie en extra handjes? Laat mij je helpen.

   

  Mijn beloften aan jou?

  Altijd resultaat. Extreme klantfocus. Een frisse blik. Veel WOW-momenten.

  Getting-things-done-mentaliteit. Dat stapje extra zetten. En nèt even iets anders.

 • Maak kennis met mij....

  Ondernemend, hoe dan? Ik ben niet alleen ondernemer, ik gedraag me ook zo. Ik denk in kansen, heb oog voor details en vooral voor de klant. Ik zorg ervoor dat de klanten je geloven. Dat ze jouw toegevoegde waarde elke dag ervaren. Dat ze als echte ambassadeurs van je kantoor optreden.

  broken image

  Jean-Paul Tremio

  Trainer | Consultant | Spreker | Interim

  Als trainer kijk ik verder dan alleen de leerbehoefte op dat moment en adviseer en coach ik om borging in de organisatie te garanderen.

   

  Als consultant opereer ik pragmatisch door lange termijn doelen te vertalen naar concrete praktische doelen waar direct mee gestart kan worden.

   

  Als spreker inspireer ik het publiek met pakkende voorbeelden over de toegevoegde waarde van gastvrijheid in je organisatie en waarom klantfocus zo belangrijk is.

   

  Als interim BD/Commercieel manager maak ik klantgericht denken los dat weer leidt tot concrete klantgerichte ideeën. Met als resultaat rendementsverbetering, hogere klant- en medewerkerswaardering.

   

  Regelmatig combineer ik twee of meer van bovenstaande met elkaar. Omdat het kan en gevraagd wordt.

 • Diensten

  Om jouw WOW te bereiken, starten we met de vragen 'wat wil je bereiken?' en 'waarom?'. Als de gewenste richting helder is, stellen we de huidige situatie vast. En dan? Genoeg gepraat. Tijd voor actie! Mijn diensten gaan je daarbij helpen.

  broken image

  Customer Experience

  Optimaliseren van klantbeleving

  Wat is de klantbeleving tijdens de contactmomenten met jouw bedrijf? Waar liggen de kansen? Ik breng deze voor je in kaart, analyseer de WOW-momenten en breng samen met jou verbetering aan in de klantreis.

  broken image

  New business

  Nieuwe leads. Nieuwe klanten.

  De richting en doelstellingen zijn helder. De strategie staat vast. Succesfactoren zijn bepaald. Tijd om new business te realiseren. Stappen maken dus!

   

  broken image

  Accountmanagement

  Meer rendement uit bestaande klanten.

  Vaak een onderschat onderdeel binnen een organisatie. Geef je klanten passende aandacht. Aandacht die ze verdienen. Durf ook afscheid van klanten te nemen. Resultaat: meer rendement én meer ambassadeurs voor je organisatie.

   

  broken image

  Strategie

  Walk the talk (in goed Nederlands)

  Waarom komen klanten juist naar jouw kantoor? Met behulp van beproefde modellen komen we tot een passende, toepasbare en unieke strategie met een eigen verhaal. Vanuit hier kijken we samen naar new business, accountmanagement en de customer experience. Vaak in samenwerking met een MarCom-partner.

 • Advocatuur. Accountancy. En meer.

  Jij focust je op de inhoud. Ik op jouw omgeving.

  Met mijn jarenlange ervaring in zowel de juridische als financiële wereld en door middel van beproefde methodieken vind ik snel aansluiting met jouw omgeving. Dat resulteert direct in nieuwe inzichten en resultaten. Zonder dat ik je afleid van je primaire taken: juridisch en financieel topkwaliteit leveren aan klanten.

  In de loop van de jaren voegden zich andere branches toe, waarin ik een succesvolle bijdrage heb mogen leveren. Daag me uit met jouw vraagstuk!

 • Wat klanten over JPT vertellen

  een greep uit de klantverhalen

  Rabobank Nederland

  'Ik heb Jean-Paul leren kennen als flexibel, creatief en kunnen en willen meedenken in de ontwikkeling van nieuwe en bestaande medewerkers. Hij heeft oog voor het individu en is daarnaast een goede coach. Jean-Paul is een échte “klanten man” en dit weet hij heel goed over te brengen naar de groep! Medewerkers weten na een training wat het is om de klant centraal te stellen en hoe ze dit moeten doen.

   

  - Ellen Westdorp, Lead Resources, Opleiden, Kennis en Kwaliteit bij Rabobank Groep -

  FL!NK Accountants & fiscalisten

  'Samenwerken met JPT heeft ons wakker geschud. Met meer aandacht voor de medewerker, de klantreis en natuurlijk de klant zelf zijn we in twee jaar tijd gegroeid. Zowel financieel, fysiek als mentaal.'

   

  - Ralph van den Dungen, directeur bij FL!NK Accountants & Fiscalisten -

  VDT Advocaten

  'Een paar jaar geleden ging bij ons het roer om. Van traditionele naar moderne advocatuur. Van denken vanuit rechtsgebieden, naar denken vanuit klantbehoeftes. Bij deze transitie maken we graag gebruik van andere bloedgroepen die waarde creëren. Jean-Paul is er zo een. Een frisdenker die ons snapt, klantbehoeften in kaart brengt en op enthousiaste wijze onze mensen meeneemt in de veranderingen.'

   

  - Boris Pepping, ondernemer in advocatuur bij VDT Advocaten -

 • Strategie: Talk & Walk Light

  Waar liggen de commerciële kansen? Wat zijn de succesfactoren van kantoor? Wat zijn de aandachtspunten? Hoe klantgericht is jouw organisatie? Boek nu gratis een Talk & Walk Light sessie en weet binnen 60 minuten waar je staat op het gebied van je klanten.

 • ...en mijn team van businesspartners

  Ik werk graag met deze specialisten, omdat ik niet alles kan. Deze partners bieden oplossingen die aanvullend zijn op mijn diensten waardoor jij nog beter geholpen wordt.

  Meer weten? Neem contact op en vertel Brix jouw doelstellingen. Want als zij enthousiast zijn over jouw bedrijf, kun je geen beter team vinden.

  Hét verlengstuk van jouw communicatieafdeling.

  Brix zorgt ervoor dat je klanten en prospects geloven in jouw bedrijf, vertrouwen op de producten en diensten, en lovend praten over jouw prestaties. Je krijgt de beschikking over een team met specialisten die over alle benodigde disciplines beschikken. Maar die samen minder dan 1 fte in vaste dienst kosten.

  broken image

  Creative producer of visual content

  Een greep uit de diensten van Drawing Light:

  - corporate story film & foto's

  - visualisatie corporate identity (communicatiemiddelen)

  - referentiecases

  - profiel- en productfoto's

  broken image

  Cabbage

  Grafisch- en illustratief ontwerpbureau

  Deze creatieve kanjers hebben onze klanten al regelmatig verrast met onderscheidende en vooral doeltreffende designs. Van complete huisstijl tot vormgeven van complete magazines. You name it, they design it.

  Get in contact with Robyn!

  The native english copywriter

  Omdat steeds meer communicatie de grenzen over gaat, vragen mijn opdrachtgevers steeds meer om messcherpe Engelse teksten. En dan is er één dame die én messcherp schrijft én ook nog eens (commercieel) meedenkt in de boodschap die je wil verzenden: Robyn.

   

   

  Grow your b!usiness through actionable insights

  Dé klantfeedback software

  Continu verbeteren met behulp van gerichte én gepersonaliseerde klantfeedback. Nog nooit was feedback vragen en ontvangen zo makkelijk. Meten = weten. Gemak staat voorop. En nog meer tevreden klanten natuurlijk.

 • Nieuws

  Actualiteiten in advocatuur en accountancy.

  Mijn ervaring is, dat jij uitstekend op de hoogte bent van de ontwikkelingen in je eigen branche. De vraag is: wat doe je ermee? Bij mij dan geen actualiteit rubriek. Ik ga graag direct het gesprek met je aan. Hoe brengen we jouw onderscheidend vermogen in lijn met de marktontwikkelingen? Laten we meeten. Ik bij jou of jij bij mij. Je bent altijd welkom. Vers bakje thee of koffie met écht Brabants worstenbroodje.

 • Samen iets bereiken?

  Ik ben benieuwd naar jouw verhaal en help je graag aan de gewenste resultaten.

  Goirkestraat 90
  5046 GN Tilburg
  +31 6 12 56 91 09
×
Terms & Conditions
Algemene voorwaarden JPT 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 1: Definities
Gebruiker: JPT, gebruiker van de algemene voorwaarden 
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker 
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening 
Schriftelijk: Alle vormen van schriftelijke communicatie, waaronder tevens vallend e-mailberichten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1.	Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Gebruiker en zijn wederpartij, hierna te noemen: “de opdrachtgever ”, alsmede op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.	Door schriftelijke aanvaarding van een offerte van Gebruiker verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3.	Gebruiker wijst de algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.	De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op die overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarbij Gebruiker derden betrekt voor de uitvoering.
5.	Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
6.	De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7.	Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze vooraf schriftelijk door Gebruiker zijn aanvaard.
8.	Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gebruiker en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Offertes, overeenkomsten en bevestiging
1.	Alle offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig.
2.	Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een offerte van Gebruiker schriftelijk heeft aanvaard.
3.	De overeenkomst tussen Gebruiker en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.	Alle producten, diensten en adviezen blijven in eigendom van Opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten zijn nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen wegens niet-nakoming van deze overeenkomsten.
5.	Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal Gebruiker bevoegd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van Gebruiker op schadevergoeding.
6.	Gebruiker is in dit geval tevens bevoegd alle andere met de opdrachtgever lopende opdrachten voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren. Al deze gevallen hebben steeds de opeisbaarheid van al het aan Gebruiker verschuldigde tot gevolg.
7.	Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van surseance van betaling, faillissement, onder curatele- of onderbewindstelling en/of stillegging of liquidatie van de opdrachtgever, alsmede indien ten laste van de opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd.
8.	Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9.	Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
10.	Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen en dergelijke met betrekking tot offerte en/of kenmerken van diensten of producten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Gebruiker garandeert echter niet dat alle offertes, diensten en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in ieder geval geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4: Tarieven
1.	Tenzij anders vermeld, gelden de tarieven overeenkomstig de offerte van Opdrachtnemer. De vermelde tarieven zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.	De tarieven zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte geldende prijzen. Indien zich verhogingen van de kostenfactoren voordoen tussen de aanvaarding van de offerte en het tijdstip van aflevering van diensten, behoudt Gebruiker zich het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan de opdrachtgever door te berekenen.
3.	Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.	Gemaakte of te maken kosten in verband met de uitvoering van de opdracht door derden zullen aan opdrachtgever worden doorbelast, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de opdrachtgever zijn/worden voldaan.
5.	In geval van door de opdrachtgever opgedragen meerwerk, zal Gebruiker de opdrachtgever schriftelijk informeren over de kosten van meerwerk, waarna de opdrachtgever kan besluiten om het aanbod wel of niet te aanvaarden.
6.	Gebruiker behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1 januari de tarieven te verhogen met een inflatiecorrectie.

Artikel 5: Levering
1.	Gebruiker verplicht zich het werk naar haar beste kunnen en in overeenstemming met de overeenkomst uit te voeren.
2.	Gebruiker is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
3.	Een door Gebruiker vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Gebruiker niet van rechtswege in verzuim.
4.	De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de gebruiker mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig
5.	(laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

Artikel 6: Betaling
1.	Tenzij anders vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
2.	Indien betaling niet binnen de termijn plaatsvindt, is Gebruiker gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de betaling is gedaan.
3.	De vordering tot betaling is direct opeisbaar indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, overlijdt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd.

Artikel 7: Overmacht
1.	Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever in het geval van overmacht, betekenende een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en die, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.	Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden worden mede begrepen brand, blokkade, bedrijfsstoornis en elektriciteitsstoring.
3.	Gebruiker heeft in het geval van overmacht het recht de uitvoeringstermijn van de verplichtingen, voortkomend uit de overeenkomst, te verlengen voor de periode dat de overmacht voortduurt.
4.	Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1.	Voor iedere overeenkomst tussen Gebruiker en de opdrachtgever geldt dat Gebruiker een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatverplichting. Gebruiker kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
2.	In het geval dat Gebruiker aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waar de aansprakelijkheidstelling betrekking op heeft, met een maximum van 5.000 euro.
3.	De aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot directe schade, waaronder:
a.	de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
b.	de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden.
c.	redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
4.	Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en gederfde winst.
5.	Gebruiker is niet aansprakelijk indien de geleden schade het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever.
6.	Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het werk uitgevoerd door derden.

Artikel 9: Klanttevredenheid
1.	Gebruiker streeft naar een hoge mate van klanttevredenheid en doet, na het uitvoeren van de opdracht zoals overeengekomen in de overeenkomst, navraag bij de opdrachtgever over de tevredenheid over het uitvoeren van de opdracht. De opdrachtgever dient na te gaan of de uitgevoerde werkzaamheden aan de overeenkomst beantwoorden.
2.	Indien de opdrachtgever van mening is dat de uitgevoerde werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de opdrachtgever binnen 14 dagen na oplevering van het werk, schriftelijk reclameren.
3.	Indien door de opdrachtgever een gebrek is geconstateerd, wordt Gebruiker in staat gesteld het gebrek te controleren en te herstellen.
4.	Gebruiker is niet verplicht het gebrek te herstellen indien de opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, danwel in gebruik heeft doen nemen.
5.	Het constateren van een gebrek door de opdrachtgever ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 10: Intellectueel eigendom en eigendomsrechten
1.	Gebruiker behoudt de exclusieve auteursrechten, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom, op de door hem verstrekte diensten, ideeën, concepten, offertes en overige voortbrengselen.
2.	Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3.	Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van industriële of intellectuele eigendom, kunnen met toestemming van Gebruiker worden overdragen aan de opdrachtgever. Hiervoor kan een vergoeding worden vastgesteld.
4.	Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de gebruiker jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
5.	Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
6.	Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11: Vrijwaringen
1.	De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2.	Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12: Toepasselijk recht
1.	Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2.	In het geval dat er geschillen ontstaan, die niet in onderling overleg geschikt kunnen worden, worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Gebruiker is gevestigd.

Artikel 13: Overige bepalingen
1.	Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de gebruiker gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
2.	Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.